Cookies & privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer

Ok

Gebruik bij je eerste aankoop de code “Welkom_bij_Milou” en ontvang 15% korting!

  • Gratis verzending vanaf € 29,00
  • Besteld voor 18u: dezelfde dag verzonden
  • Onze pakjes passen in de brievenbus

Gebruik bij je eerste aankoop de code “Welkom_bij_Milou” en ontvang 15% korting!

Algemene Voorwaarden

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing bij bestellingen van oorbellen via de webshop Oorbellen Milou. U kan ons contacteren via info@oorbellenmilou.be

1. Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van webshop Oorbellen Milou.

1.2 Er kan niet worden afgeweken van deze algemene voorwaarden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

1.3 Het doen van een bestelling of het accepteren van een aanbieding houdt in dat de klant de algemene voorwaarden aanvaardt. Daarenboven aanvaardt hij daarbij ook andere rechten en plichten die op de internetsite staan vermeld.

1.4 Onder Klant verstaan we elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de webshop Oorbellen Milou een contractuele verbintenis aangaat.

1.5 Oorbellen Milou heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen indien zij dit nodig acht.

2. Afsluiten van het contract en levering

2.1 Het contract wordt steeds afgesloten in de Nederlandse taal. Het contract wordt afgesloten tussen de Klant en DigiDob BV, Meerstraat 9, 9860 Oosterzele.

2.2 Om een artikel aan te kopen, en dus om een bestelling te plaatsen, dient u het artikel toe te voegen aan uw winkelmandje. U kan kiezen hoeveel stuks u van een bepaald artikel wenst te bestellen. Vervolgens zal u uw klantgegevens kunnen invullen en de betaalmethode kunnen kiezen. Eventueel kan u een cadeaubon gebruiken. Nadien kan u het detail van uw bestelling nakijken en, indien nodig, invoerfouten opsporen en verbeteren alvorens u de bestelling plaatst. Door op “Bestel en betaal” te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de artikelen in uw winkelmandje en gaat u de verplichting aan deze te betalen. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst en heeft betaald, zullen we u een bevestiging van uw bestelling sturen per e-mail. Het contract is bindend van zodra u van ons de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen. De elektronische bestanden van Oorbellen Milou gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs. De artikelen zullen pas verzonden worden van zodra we de betaling hebben ontvangen.

2.3 De artikelen worden geleverd op het adres dat u tijdens de bestelprocudure aan Oorbellen Milou heeft meegedeeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten die de Klant hierin maakt waardoor de levering van het artikel mogelijks zou fout lopen.

2.4 Wanneer u op de knop “Bestel en betaal” klikt, stemt u in met de betaling aan DigiDob BV

2.5 Wij maken de verbintenis steeds zo snel als mogelijk te leveren. Wij leveren uit eigen voorraad en verbinden ons er toe de artikelen binnen de 24u te verzenden. Wij zijn niet aansprakelijk voor laattijdige leveringen te wijten aan de koerierdienst. Laattijdige levering geeft geen aanleiding tot een schadevergoeding of ontbinding. Het geeft de Klant evenmin het recht de bestelling te annuleren. Wij verzenden via reguliere koerierdiensten (Post NL of B Post)

2.6 Mochten de artikelen die u gekocht heeft toch uit voorraad zijn dan verbinden wij ons er toe om u het volledige bedrag terug te betalen. Wij kunnen niet verplicht worden om deze artikelen opnieuw in te kopen.

2.7 Wij verbinden ons er toe om alle informatie met betrekking tot de artikelen zo accuraat mogelijk aan te leveren via de website. Het betreft afbeeldingen, productkenmerken,… Wij kunnen echter niet garanderen dat de gegeven informatie volledig in overeenstemming is met het product. Beperkte afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding.

2.8 Leveringstermijnen worden uitgedrukt in werkdagen (maandag tot vrijdag) met uitzondering van wettelijke feestdagen.

3. Prijzen en verzendkosten

3.1 De prijzen die vermeld staan op de website op moment van bestelling zijn van toepassing. De vermelde prijzen zijn totaalprijzen inclusief BTW exclusief verzenkosten en worden uitgedrukt in euro.

3.2 Wij behouden ons het recht om prijzen te wijzigen

3.3 De artikelen blijven eigendom van Oorbellen Milou tot de volledige betaling door de klant gebeurd is

3.4 Wij rekenen verzendkosten aan zoals vermeld in uw winkelmandje. U heeft hier een duidelijk overzicht op voor u op de knop ‘Bestel en betaal’ klikt. De verzendkosten die vermeld staan op de website op moment van bestelling zijn van toepassing.

3.5 De klant is gehouden de verzendkosten in kader van retour zelf te dragen.

4. Betaling

4.1 Wij aanvaarden volgende betaalmethodes: Visa, Mastercard, Maestro, ING … Belfius … , Ideal,……… Wij werken via payment provider Mollie. Wij aanvaarden enkel betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie. U bent verantwoordelijk voor elke kost die gepaard gaat met de betaaltransactie.

4.2 In geval van aankopen met kredietkaart, zal de aankoop op uw kredietkaart worden aangerekend wanneer we overgaan tot verzending van uw bestelling.

4.3 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

5. Cadeaubonnen en de verzilvering

5.1 Cadeaubonnen kunnen worden aangekocht via de webshop Oorbellen Milou

5.2 Cadeaubonnen blijven 1 jaar na uitgifte geldig en kunnen worden verzilverd via de webshop Oorbellen Milou.

5.3 Cadeaubonnen kunnen enkel worden gebruikt om sieraden te kopen via de webshop Oorbellen Milou, en niet om andere cadeaubonnen aan te kopen. Indien de waarde van de cadeaubon lager is dan de waarde van het bestelde artikel, dan zal het prijsverschil direct moeten worden betaald door middel van een van de aanvaarde betaalmethodes. Als de waarde van de cadeaubon hoger is dan de waarde van het bestelde artikel dan sturen wij u een nieuwe cadeaubon toe met het prijsverschil. In dit laatste geval blijft de vervaldag van de cadeaubon gelijk aan de vervaldag van de initiële cadeaubon.

5.4 Cadeaubonnen kunnen enkel gebruikt worden voor u uw bestelling afrondt. Indien u een cadeaubon wilt gebruiken, zal u uw cadeaucode moeten ingeven gedurende het bestelproces, en meer in het bijzonder wanneer u uw betaalmethode kiest, maar alvorens u betaalt. Na betaling is het niet meer mogelijk om bonnen retroactief te gebruiken.

5.5 De waarde van de cadeaubon wordt nooit uitbetaald in contanten, ook niet wanneer u uw herroepingsrecht uitoefent.

6. Herroepingsrecht

6.1 U heeft het recht om zich te beroepen op het herroepingsrecht, en dit tot 14 dagen na het in bezit krijgen van de aangekochte artikelen. Dit kan u doen zonder opgave van reden en zonder kosten.

6.2 Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u ons hiervan op de hoogte te stellen. U kan dit doen via het formulier op onze website maar bent hiertoe niet verplicht. U kan ons ook op de hoogte stellen per gewone post of e-mail. Een duidelijk geformuleerde verklaring, enigszins analoog aan het formulier, is dan noodzakelijk.

6.3 Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend in geval het artikel of de verpakking door de Klant beschadigd werd. Het product moet met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking geretourneerd worden.

6.4 Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht wordt het volledig door de Klant betaalde bedrag teruggestort aan de Klant (incl verzendkosten), in geval wij binnen de 14 dagen op de hoogte werden gesteld van uw herroeping en in geval wij de artikelen binnen de daaropvolgende 14 dagen via retour ontvangen.

6.5 De kosten voor retour zijn voor rekening van de Klant. Indien de Klant opteert voor een omruiling van de artikelen in plaats van het crediteren van het aankoopbedrag, dan zal Oorbellen Milou de kosten voor retour voor zijn rekening nemen (portkosten voor ontvanger)

7. Klantendienst

7.1 De klantendienst kan gecontacteerd worden via info@oorbellenmilou.be

8. Aansprakelijkheid

8.1 De webshop kan niet gehouden worden tot betaling van enige schadevergoeding aan de Klant of andere, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door de webshop. De webshop Oorbellen Milou is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, indirecte schade, winstderving of omzetderving.

8.2 Indien de webshop Oorbellen Milou toch gehouden zou zijn om enige schade te vergoeden dan zal deze schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag van de factuur die betrekking heeft op het product.

9. Overmacht

9.1 Indien de webshop de verplichtingen naar de Klant toe niet kan nakomen omwille van overmacht (stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, laattijdige levering of niet levering van toeleveranciers, storingen in telecommunicatie, storingen op de internetsite) dan worden deze verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht.

10. Intellectuele eigendom

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom behoren tot de webshop Oorbellen Milou. Onder intellectuele eigendomsrechten verstaan we octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.

10.2 De klant verbindt zich er toe geen gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in artikel 10.1, ook niet middels het aanbrengen van wijzigingen. Indien de klant toch gebruik wenst te maken van deze rechten dient hij eerst voorafgaandelijke schriftelijke toestemming te vragen aan de webshop Oorbellen Milou.

11. Persoonsgegevens

11.1 Voor informatie met betrekking tot persoonsgegevens verwijst Oorbellen Milou uitdrukkelijk naar de Privacy Statement die te vinden is op de website

11.2 Oorbellen Milou verstrekt geen klantgegevens aan derden

11.3 De gegevens die door de Klant zelf verstrekt worden, worden door Oorbellen Milou vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt voor het afhandelen van de transactie.

12. Klachten

12.1 De Klant kan met allerhande klachten terecht bij info@oorbellenmilou.be

12.2 De klachten moeten binnen de 7 dagen na constatatie van het gebrek volledig en duidelijk omschreven worden ingediend via het bovenstaande e-mailadres

12.3 Oorbellen Milou verbindt zich er toe de klachten zo snel mogelijk te behandelen. Hieronder word verstaan een eerste antwoord binnen de 24u waarin omschreven staat wat de volgende stappen zijn en hoe lang het verwacht wordt duren tot de klacht kan worden afgehandeld

12.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost dan is deze vatbaar voor de geschillenregeling.

12.5 De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13. Diverse

13.1 Oorbellen Milou wordt vertegenwoordigd door DigiDob BV, met maatschappelijke zetel te Meerstraat 9, 9860 Oosterzele – BTW nummer BE 0687.616.469

13.2 Alle correspondentie mag verzonden worden aan info@oorbellenmilou.be of Meerstraat 9, 9860 Oosterzele

13.3 Wanneer door de webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de webshop deze algemene voorwaarden soepel toepast.